ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : ราคารวม 9,845,800 บา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : ราคารวม 9,845,800 บา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบเบ็ดเสร็จ ค
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : ราคารวม 9,845,800 บา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราวแบบกึ่งถาวร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,276,400 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 2,300,500 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 547,400 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 547,400 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักนักการภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 375,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมแบบ6ที่/27หลังที่1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 457,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมแบบ6ที่/27หลังที่2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3538
งบประมาณ : 457,300
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องส้วมแบบ6ที่/27หลังที่3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 645,400
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารจริยธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 250,500
เพิ่มเติม..