ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.ย. 61 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80%
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 ยื่นคำร้องขอเรียนซ่อมเพื่อให้มีประสิทธิสอบปลายภาค
03 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 ดำเนินการเรียนซ่อมเพื่อให้มีสิทธิสอบปลายภาค/ส่งผล
26 ก.ค. 61 ส่ง ปพ.5 และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
18 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 รร.สอบกลางภาคเรียน 1/2561
02 ก.ค. 61 ถึง 13 ก.ค. 61 ส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียน พร้อมเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ
20 มิ.ย. 61 ประกาศผลการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 และรับผลไปลงในปพ.6
18 มิ.ย. 61 ส่ง ปพ.5 และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1
02 มิ.ย. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 และส่งผล
01 มิ.ย. 61 ประกาศผลการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
01 มิ.ย. 61 ถึง 05 มิ.ย. 61 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2
15 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
15 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1 และส่งผล
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียน รับตารางเรียน เลือกชุมนุม เพิ่มเวลารู้
15 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
27 มี.ค. 60 ม.3 และม.6 ที่จบการศึกษา รับใบ ปพ.1 และปพ.2 (ใบประกาศ)
24 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน และรับผลไปลงใน ปพ.6
24 มี.ค. 60 ประกาศผลนักเรียน จบการศึกษา ม.3 ม.6
13 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ นักเรียน ม.3 ม.6 และส่งผล
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3 ม.6 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ส่งผลการเรียน ปพ.5 สมุดกิจกรรม และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
08 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
03 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ
13 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 ดำเนินการเรียนซ่อมเพื่อให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน/ส่งผล
13 ก.พ. 60 ถึง 15 ก.พ. 60 ยื่นคำร้องขอเรียนซ่อมเพื่อให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
10 ก.พ. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึง 80 %
06 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
25 พ.ย. 59 ส่ง ปพ.5 และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ
14 พ.ย. 59 ประกาศผลการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2
14 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ส่งผล
26 ต.ค. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1 ส่งผล
26 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน รับตารางเรียน เลือกชุมนุม
26 ต.ค. 58 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
26 ต.ค. 58 นักเรียนรับตารางเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
15 ต.ค. 57 รร.ปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 13-27 ตุลาคม 2557
25 ธ.ค. 56 รร.สอบกลางภาคเรียน 2/2556 ในวันที่ 6-8 มกราคม 2557
01 พ.ย. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
18 ก.ย. 56 รร.ทดสอบปลายภาคเรียน 1/2556 ในวันที่ 25-27 ก.ย. 2556
18 มิ.ย. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

13 มิ.ย. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

21 พ.ค. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1

20 พ.ค. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
29 มี.ค. 56 ส่งปพ. และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ วันที่ 29 มี.ค.2556 วันสุดท้าย
08 มี.ค. 56 รร.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันที่11 มี.ค.2556
08 มี.ค. 56 รร.ทดสอบปลายภาคเรียน 2/2555 ในวันที่ 13-15 มี.ค. 2556
26 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนและดำเนินการติดต่อกับครูผู้สอน
22 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

20 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

18 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
03 ก.พ. 56 ประกาศผลสอบแก้ตัว รายวิชาที่สอบกลางภาคเรียนไม่ผ่าน