ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ก.พ. 56 ประกาศผลสอบแก้ตัว รายวิชาที่สอบกลางภาคเรียนไม่ผ่าน
18 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน
20 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

22 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน

26 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อ นร. ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนและดำเนินการติดต่อกับครูผู้สอน
08 มี.ค. 56 รร.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันที่11 มี.ค.2556
08 มี.ค. 56 รร.ทดสอบปลายภาคเรียน 2/2555 ในวันที่ 13-15 มี.ค. 2556
29 มี.ค. 56 ส่งปพ. และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ วันที่ 29 มี.ค.2556 วันสุดท้าย
20 พ.ค. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
21 พ.ค. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1

13 มิ.ย. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

18 มิ.ย. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2

18 ก.ย. 56 รร.ทดสอบปลายภาคเรียน 1/2556 ในวันที่ 25-27 ก.ย. 2556
01 พ.ย. 56 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
25 ธ.ค. 56 รร.สอบกลางภาคเรียน 2/2556 ในวันที่ 6-8 มกราคม 2557
15 ต.ค. 57 รร.ปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 13-27 ตุลาคม 2557
26 ต.ค. 58 โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
26 ต.ค. 58 นักเรียนรับตารางเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษา
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน รับตารางเรียน เลือกชุมนุม
26 ต.ค. 59 ถึง 11 พ.ย. 59 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1 ส่งผล
26 ต.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 59 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 59 ประกาศผลการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1
14 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2
14 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ส่งผล
25 พ.ย. 59 ส่ง ปพ.5 และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ
06 ม.ค. 60 ส่ง ปพ.5 และสมุดกิจกรรมที่ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2
10 ก.พ. 60 ส่งรายชื่อนักเรียนที่เวลาเรียนไม่ถึง 80 %
13 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 ดำเนินการเรียนซ่อมเพื่อให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน/ส่งผล
13 ก.พ. 60 ถึง 15 ก.พ. 60 ยื่นคำร้องขอเรียนซ่อมเพื่อให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 ส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียน พร้อมเฉลยและวิเคราะห์ข้อสอบ
03 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 และม.6
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียน
08 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน
13 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ดำเนินการแก้ 0 ร มส มผ นักเรียน ม.3 ม.6 และส่งผล
13 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3 ม.6 ยื่นคำร้องขอแก้ 0 ร มส มผ
13 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 ส่งผลการเรียน ปพ.5 สมุดกิจกรรม และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
24 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน และรับผลไปลงใน ปพ.6
24 มี.ค. 60 ประกาศผลนักเรียน จบการศึกษา ม.3 ม.6
27 มี.ค. 60 ม.3 และม.6 ที่จบการศึกษา รับใบ ปพ.1 และปพ.2 (ใบประกาศ)
31 ม.ค. 62 ถึง 31 มี.ค. 60 ปิดภาคเรียน