ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนภูพระบาทวิทยา  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรในวัยเรียนช่วงชั้นที่ 3 - 4  มีคุณภาพ
ผู้เรียนมีความรู้  และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง