ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พัฒนาระบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
     ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคลากร
  ที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง