ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนภูพระบาทวิทยา  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียนที่  1  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

รายวิชา

จำนวนชั่วโมง / สัปดาห์

ชั้น ม.4

ชั้น ม.5

ชั้น ม.6

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

สาระพื้นฐาน (260)

 

 

 

 

 

 

1.  ภาษาไทย

40

40

40

40

40

40

2.  คณิตศาสตร์

40

40

40

40

40

40

3.  วิทยาศาสตร์

40

40

40

40

40

40

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

40

40

40

40

40

40

5.  สุขศึกษาและพลศึกษา

20

20

20

20

20

20

6.  ศิลปะ

20

20

20

20

20

20

7.  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

20

20

20

20

20

20

8.  ภาษาอังกฤษ

40

40

40

40

40

40

สาระเพิ่มเติม (280)

 

 

 

 

 

 

1.  คณิตศาสตร์

60

60

60

60

60

60

2.  เคมี

40

40

40

40

40

40

3.  ชีววิทยา

40

40

40

40

40

40

4.  ฟิสิกส์

40

40

40

40

+++++โรงเรียนภูพระบาทวิทยา+++++
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
ที่อยู่ 189/6 บ้านติ้ว ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
โทร 042-250701 E-mail:phuprabath@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ:ครู Sombat Bootcot E-mail:mydoce62@gmail.com