ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายวราวุธ หาเคน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัชวาล เจริญชนม์
ครู คศ.3