ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญถม เจริญชนม์
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 -
ชื่อ-นามสกุล : นายศีลธรรม ขันทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง ไชยชนะ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ พรหมกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล เจริญชนม์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวราวุธ หาเคน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูพระบาทวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559 -