ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุปัญญา วิชากุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพิสิษฐ์ ไชยเฉลิมทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ว่าที่ ร.อ.ทียะ พุทธเพาะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2