ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุปัญญา วิชากุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพิสิษฐ์ ไชยเฉลิมทอง
ครู คศ.2

ว่าที่ ร.อ.ทียะ พุทธเพาะ
ครู คศ.3