ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชลวิทย์ อ้วนศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ