ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปรีชา ภูพวก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ