ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุวรักษ์ บุญประคม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพรชัย กาพล