ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมานัส มณีโรจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมบัติ บุตรโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0