ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัคชยกร ไชยเมือง
ครู คศ.3

นางสาวดอกซ้อน สุพรมอิน
ครู คศ.2