ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลี่ยม ผลแสง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรการปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมอ ภัคดี
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรการปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูลเทียน อินทะศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอริษา ผิวคราม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัสนันท์ คำด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาล เจริญชนม์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรทัย ชาวดร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุนนวุฒิสุนทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ พรหมกูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :